วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บทสรรเสริญเจ้าแม่กวนอิม


นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง
นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

ผลานิสงส์การสวด
1. มีความสุขความเจริญ
2. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
3. มีอายุยืนยาว
4. อุดมด้วยสมบัติพัสถาน
5. ตัดวิบากกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน
6. ปราศจากอุปสรรคนัปการ
7. เสริมสร้างบารมี
8. ส่งเสริมคุณธรรม
9. แคล้วคลาดจากภยันอันตราย
10. เมื่อสิ้นอายุขัย จะได้ไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ. แดนสุขาวดี
อ้างอิงจาก(ท่านสามารถฟังบทสวยได้ที่http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sGyA6OKrsJg ซึ่งศาสนาของเจ้าแม่กวนอิม คือ ศาสนาพฺุ์ทธนิกายมหายาน)
อ้างอิงจาก http://www.7wondersthailand.com/showdetail.asp?boardid=41

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น